Terms and Conditions

Warunki U?ytkowania 12Deal


Generalne Warunki U?ytkowania
Te warunki u?ytkowania stosuje si? do wszystkich us?ug, jakie oferujemy i jakie oferujemy przez naszych partnerów online, poprzez email czy telefon. U?ywaj?c czy docieraj?c do naszych strony jak?kolwiek drog?, ogl?daj?c lub przegl?daj?c nasze strony lub weryfikuj?c nasze oferty zgadzasz si?, ?e zapozna?e? si? z warunkami u?ytkowania (w tym polityk? prywatno?ci), zrozumia?e? je i zgadzasz si? z nimi. Te strony, tre?? i ich infrastruktura oraz us?ugi online 12Deal s? w?asno?ci? i s? zarz?dzane oraz oferowane przez 12Deal.com i s? oferowane jedynie do u?ytku osobistego po zapoznaniu si? z tymi warunkami. Poni?sze generalne warunki u?ytkowania obowi?zuj? równie? na produkty 12Deal (sklep internetowy).


Umowa
? Je?li umowa jest zawierana elektronicznie tekst poni?szych warunków b?dzie dost?pny elektronicznie w takiej formie, ?e b?dzie mo?na je ?atwo przechowywa? na odpornym no?niku i w formie drukowanej.
? Umowa jest zawierana wtedy, gdy 12Deals potwierdza Twoje zamówienie mailem. 
? Zamówienia akceptowane przez 12Deals b?d? wys?ane klientowi w przeci?gu 30 (trzydziestu) dni chyba, ?e ustalono d?u?szy czas dostawy. Je?li dostawa si? opó?ni lub je?li zamówienie nie mo?e by? lub tylko cz??ciowo mo?e by? dostarczone, otrzymasz je w przeci?gu nie mniej ni? miesi?ca od z?o?enia zamówienia. W tym przypadku masz prawo do cofni?cia zamówienia bez ponoszenia kosztów a przedp?acona kwota b?dzie zwrócona, je?li by?a wp?acona. 
? 12Deal mo?e – w granicach prawa  – zbada?, czy klient jest w stanie zap?aci? za zamówienie i rozwa?y? wszystkie fakty i czynniki, które s? wa?ne dla jasnej konkluzji umowy. Je?li 12Deals uzna, ?e nie jest zasadnym wi?za? si? umow?, 12Deals ma prawo do odmowy lub do na?o?enia specjalnych warunków na egzekucj? zamówienia czy pro?by.
? Ceny podane s? w (€), w tym VAT, wy??czaj?c koszty dostawy.
? Podczas okresu wyszczególnionego w ofercie, ceny produktów oferowanych nie b?d? wzrasta? wy??czaj?c wcze?niej og?oszone zmiany cen.


Prawo do wycofania si? z zakupu
? Kiedy kupujesz produkty, masz prawo zawieszenia kontraktu bez podania przyczyny lub wymiany produktów zakupionych w przeci?gu 14 (czternastu) dni licz?c od dnia otrzymania produktu przez Ciebie lub w Twoim imieniu.
? Podczas tego okresu b?dziesz ostro?nie przechowywa? produkt i opakowanie. Odpakujesz czy u?yjesz produkt tylko po to by oceni? czy chcesz zatrzyma? produkt. Je?li skorzystasz z prawa do wycofania si?, zwrócisz produkt ze wszystkimi akcesoriami i je?li to mo?liwe w oryginalnym stanie i opakowaniu do 12Deals w zgodzie z jasnymi instrukcjami od 12Deals.
? Je?li u?yjesz swojego prawa do wycofania si? a produkt zostanie zwrócony do 12Deals nie zostanie na?o?ona ?adna op?ata za zwrot, chyba, ?e zosta?o ustalone inaczej.
? Je?li wykona?e? p?atno??, 12Deals zwróci t? kwot? tak szybko jak to mo?liwe, jednak nie pó?niej ni? czterna?cie (14) dni po zwróceniu czy cofni?ciu zamówienia.
? Prawo do wycofania si? nie stosuje si? do odsprzeda?y przedmiotów, które zosta?y wykonane na specjalne zamówienie, które zosta?y stworzone specjalnie lub je?li jasno zosta?o podkre?lone, ?e zwrot jest niemo?liwy.
? Ze wzgl?dów higienicznych, kolczyki nie mog? by? zwrócone.


Dostawa, Czas Dostaw i Zmiany Adresu
? Adres dostawy to adres, który przekaza?e? do 12Deal.
? Zamówienia z?o?one na produkty 12Deals w dni powszednie przed 17 s? wysy?ane przez 12Deals tak szybko jak to mo?liwe. Musisz zap?aci? za zamówienie z wyprzedzeniem (je?li u?ywasz iDeal lub wcze?niejszej autoryzacji) i wpisa? adres domowy w Holandii jako adres dostawy. Pod pewnymi warunkami czas dostawy mo?e zaj?? do dwóch tygodni. W takim przypadku klient powiadamiany jest niezw?ocznie.
? Wymaga si? by poinformowa? 12Deals o zmianie swojego adresu. Tak d?ugo jak 12Deals nie otrzyma informacji o zmiany adresu, b?dzie pos?ugiwa? si? tym ostatnim znanym w 12Deals. 
? Dostawa b?dzie uznana za dostarczon? wtedy, gdy 12Deals dostarczy Ci fizycznie Twoje zamówienie.
? Po dostarczeniu zamówienia ryzyko zniszczenia lub zgubienia towarów jest przeniesiony na Kupuj?cego. 
? W przypadku nadzwyczajnych okoliczno?ci 12Deals nie jest zobowi?zane do zap?aty odszkodowania za spowodowane zniszczenia.


Metoda P?atno?ci
? 12Deal oferuje mo?liwo?? p?atno?ci online. Podczas procesu zamawiania mo?esz autoryzowa? t? p?atno?? lub wybra? inn?. 
? 12Deal przedsi?bierze techniczne I organizacyjne ?rodki by chroni? elektroniczny transfer danych i tworzy bezpieczne ?rodowisko internetowe.


Udzia? w kosztach dostawy
? Zap?acisz jednorazow? op?at? za koszty dostawy. 
? Kwota za dostaw? to € 8.95 za jakiekolwiek zamówienie poprzez sklep 12Deal.
? Pytania odno?nie realizacji kontraktu powinny by? szybko, w pe?ni i jasno okre?lone i przekazane do 12Deals, kiedy znalaz?e? jaki? defekt w zamówieniu. 
? Pytania skierowane do 12Deals s? odpowiadane w przeci?gu 3 (trzech) dni od otrzymania. Je?li pytanie wymaga d?u?szego czasu procesowania, 12Deals odpowie na nie w przeci?gu 3 (trzech) dni i wska?e, kiedy klient mo?e spodziewa? si? bardziej szczegó?owej odpowiedzi.
? Je?li chodzi o produkty promocyjne to na jedno gospodarstwo domowe przypadka 1 szuka produktu promocyjnego. 
? Zanim b?dzie mo?na u?y? prawa do podwa?enia zamówienia, musisz udowodni?, wed?ug pro?by 12Deals, ?e umowa, co do, której stosuje si? podwa?enie jest zwi?zana z 12Deals poprzez pokazanie potwierdzenia zamówienia i/lub zatrzymaniem produktu.


Dane U?ytkownika
12Deal zapisuje dane klientów w celu wype?niania umów i by informowa? o (nowych) produktach i / lub us?ugach serwisu 12Deals jak równie? ostro?nie dobiera partnerów. 12Deals bierze pod uwag? indywidualne preferencje. Je?li nie chcesz otrzymywa? informacji od 12Deals lub chcesz zakaza? u?ywania Twojego maila, napisz na: 12Deal.com, Postbus 1695 1000 BR Amsterdam, The Netherlands lub na e-mail support.pl@12deal.com. W celu uzyskania wi?kszej ilo?ci informacji zobacz nasz? polityk? prywatno?ci na www.12deal.com.


Rezerwacje i zmiany
? 12Deal zachowuje sobie prawo do zawieszenia swojej oferty bez podania przyczyn.
? Wszelkie ustalenia, do których stosuje si? te warunki u?ytkowania podlegaj? prawu Holenderskiemu. 
? Zmiany do tych Warunków U?ytkowania b?d? efektywne tylko wtedy, gdy zostan? opublikowane w odpowiedni sposób z naciskiem na to, ?e najbardziej korzystna zmiana b?dzie stosowa? si? do czasu trwania oferty.

Polityka Prywatno?ci
 

U?ycie informacji osobistych
By u?ywa? naszych produktów i us?ug prosimy o przekazanie danych osobowych takich jak imi?, nazwisko, adres, miasto, kod pocztowy, p?e?, adres e-mail i numer konta bankowego w chwili wykonywania zamówienia. Te informacje b?d? pocz?tkowo u?yte do szybkiego procesowania Twoich transakcji. 12Deal.com u?ywa tych informacji do procesowania postanowie? umowy, (dodatkowych) us?ug i by? by? poinformowany w kontek?cie naszych najnowszych ofert w zakresie 12Deals czy ekstra bonusów. Dodatkowo 12Deal.com mo?e informowa? Ci? o specjalnie wyselekcjonowanych produktach stron trzecich, które mog? by? dla Ciebie odpowiednie. Je?li nie chcesz otrzymywa? informacji od La Ligna lub chcesz odwo?a? pozwolenie na u?ycie swojego adresu email, napisz na support.pl@12deal.com.


E-mail
Twój adres email b?dzie u?yty do potwierdzenia Twojego zamówienia i w celu po?redniczenia w kontek?cie skarg. U?ywamy Twojego adresu email równie? do komunikacji z Tob? i do informowania o nowych planach rozwojowych, produktach czy us?ugach 12Deal.com, jego partnerach i innych (powi?zanych) firmach, je?li wskaza?e? przez nasz? stron? internetow?, ?e chcesz otrzymywa? takie mailingi. Je?li nie chcesz wi?cej otrzymywa? takich informacji, mo?esz to odwo?a? pisz?c na support.pl@12deal.com.

 

Bezpiecze?stwo
12Deal.com wprowadza wiele procedur bezpiecze?stwa, kiedy u?ytkownik wykonuje zamówienia, wpisuje czy ma dost?p do informacji, by zapewni? wysoki poziom zabezpieczenia informacji osobistych.


Modyfikacje
12Deal.com rezerwuje sobie prawo do modyfikacji polityki prywatno?ci w ka?dym czasie. Znaczy to, ?e powiniene? czyta? polityk? prywatno?ci regularnie by by? poinformowanym o regulacjach owej polityki przez 12Deal.com

 

Odpowiedzialno??
Je?li masz jakiekolwiek pytania czy w?tpliwo?ci zwi?zane z t? Polityk? Prywatno?ci, skontaktuj si? z nami na support.pl@12deal.com. 12Deal.com powa?nie bierze pod uwag? poufno?? Twoich informacji osobistych. Staramy si? procesowa? informacje (o kliencie) tak bezpiecznie jak to tylko mo?liwe. 12Deal.com stosuje si? do praw zwi?zanych z ochron? informacji osobistych i szczegó?owego procesowania danych.

Copyright@2016